Obchodní podmínky

I. Vymezení pojmů

Pořadatel – JCI Pilsen, z.s., IČO 22710973, Šafaříkovy sady 2455/5, 301 00 Plzeň, spolek registrovaný na MVČR dne 25. 9. 2012 pod č.j. VS/1–1/90209/12-R

Partner -  je spolupořadatel Akce. Jejich seznam je uveden níže. Partner může u jednotlivých akcí zároveň vystupovat v roli Pořadatele. Pořadatel a Partneři jsou společně též označování jako Organizátoři.

Webové stránky – je webové rozhraní Pořadatele dostupné na adrese www.bussinesskotel.cz

E-mail pořadatele - info@businesskotel.cz

Akce – je veřejná událost, přednáška, panelová diskuse, konference, workshop nebo školení organizované pořadatelem. Akce a její podmínky (cena, místo konání, počet míst, termín) jsou zveřejněné na Webových stránkách pořadatele.  

Termín – je konkrétní datum Akce, které je zveřejněné na Webových stránkách pořadatele. Účastník – je zástupce právnické osoby – podnikatele, fyzická osoba – podnikatel nebo fyzická osoba – spotřebitel, který se chce účastnit Akce Pořadatele.

Registrace – je přihlášení na akci pomocí rozhraní Webových stránek pořadatele, telefonicky nebo pomocí e-mailové adresy Pořadatele nebo Partnera.

II. Úvodní ustanovení

 1. Tyto veřejné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podmínky a průběh Akce, způsob registrace na Akci, způsob platby a práva a povinnosti Pořadatele a Účastníků Akce.
 2. Předmětem smlouvy je účast na Akci pořadatele, kdy zájemce o účast na Akci podává prostřednictvím Registrace návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na Akci Pořadateli Akce.
 3. Přijetím návrhu je uzavřena smlouva mezi Účastníkem a Pořadatelem. Přijetí návrhu je potvrzeno odesláním výzvy k uhrazení Registračního poplatku na e-mail Účastníka.
 4. Akce se mohou účastnit jak fyzické osoby, tak právnické osoby prostřednictvím fyzických osob (zaměstnanců či jiných pověřených osob), a to po Registraci provedené na Webu Pořadatele a za splnění dalších podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami.
 5. Pokud Účastník Akce vyplní IČ nebo jiné fakturační údaje či uplatní fakturu za Registrační poplatek pro daňové účely, platí, že smluvní vztah vzniká mezi profesionály. V opačném případě se užije Ustanovení pro spotřebitele.
 6. Registrací na Akci vyjadřuje Účastník souhlas s těmito obchodními podmínkami, kterými se řídí práva a povinnosti mezi Pořadatelem a Účastníkem.

III. Podmínky akce

 1. Účast na akci je podmíněna zaplacením registračního poplatku (dále jen „Registrační poplatek“). V ceně Registračního poplatku je zahrnut vstup pro 1 osobu, občerstvení dle programu, a dle charakteru akce prezentační materiály.
 2. V případě, že Účastník objednává účast pro více osob, je povinen sdělit Pořadateli jména dalších zúčastněných v objednávce, prostřednictvím e-mailu nebo nejpozději při vstupu na Akci Organizátorům akce.
 3. Výše Registračního poplatku je uvedena na Webových stránkách Pořadatele u konkrétní Akce.  
 4. Platba Registračního poplatku za akci se realizuje bankovním převodem na účet Pořadatele na základě výzvy k platbě nebo zálohové faktury. Pořadatel odešle na základě přijaté platby Účastníkovi řádnou fakturu.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu a Termínu Akce.

IV. Pořizování záznamů akce

 1. Registrací a účastí na Akci uděluje Účastník souhlas s tím, že během akce mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující Účastníky, které mohou být následně užívány Pořadatelem akce, Partnery nebo osobami přednášejícími (resp. jejich zaměstnavateli) pro propagační účely po dobu 3 let od realizace Akce. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět.
 2. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží Účastníkům jakákoliv odměna ani jiná náhrada.
 3. Pokud si Účastník nepřeje být na Akci audio/vizuálně zachycen, je potřebné, aby jakýmkoliv způsobem sdělil takovou informaci nejpozději při vstupu na Akci Organizátorům, případně fotografovi či kameramanovi. V takovém případě nebude na záznamu zachycen.
 4. Účastníci nejsou oprávněni na Akci pořizovat audio či audiovizuální záznamy. V případě, že dojde k porušení této povinnosti, je Účastník povinen uhradit Pořadateli Akce smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč na účet Pořadatele. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne konání Akce. Pořadatel Akce je taktéž při prokázání porušení výše uvedené povinnosti oprávněn Účastníka z Akce vykázat.

V. Storno podmínky a zrušení registrace

 1. Zrušení registrace/účasti na akci musí být provedeno písemně na e-mail Pořadatele. Žádost o zrušení akce musí obsahovat jméno Účastníka, označení a Termín Akce. Ve zprávě musí být uvedeno také číslo bankovního účtu, na který si bude Účastník přát vrátit Registrační poplatek ve výši stanovené v těchto podmínkách.
 2. Storno poplatky za zrušení účasti na Akci jsou následující:
  • Při zrušení registrace do 7 kalendářních dnů před konáním akce bez jakéhokoliv storno poplatku, Pořadatel vrátí 100% Registračního poplatku;

  • od 6. kalendářního dne včetně před konáním akce Pořadatel vrátí 50% Registračního poplatku, Storno poplatek je 50% ceny Akce.;

  • od 3. kalendářního dne včetně před konáním akce se registrační poplatek nevrací, Storno poplatek je 100% ceny Akce.

 3. Registrační poplatek nebo jeho poměrná část bude vrácena do 14 dní od potvrzení obdržení čísla Účastníkova bankovního účtu Pořadatelem.
 4. Pokud ještě Účastník neuhradil Registrační poplatek a zruší svou registraci před samotným konáním Akce, je Účastník povinen uhradit storno poplatek dle ustanovení v bodě II. 2.
 5. V případě prodlení s úhradou Registračního poplatku či storno poplatku po dobu více než 30 dnů ode dne jejich splatnosti, je Pořadatel oprávněn takto vzniklé pohledávky předat externím společnostem k vymáhání. V případě prodlení s úhradou má Pořadatel právo požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 6. Pořadatel Akce si vyhrazuje právo na změnu programu, změnu termínu či zrušení Akce z vážných organizačních a provozních důvodů. V případě zrušení Akce ze strany Pořadatele obdrží Účastník Registrační poplatek ve výši, kterou uhradil zpět, a to do 30 dnů od ohlášení zrušení Akce.

VI. Ustanovení pro spotřebitele

 1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že Účastník vstupuje do smluvního vztahu s Pořadatelem výlučně jako spotřebitel (dále jen „Spotřebitel“), tj. člověk, který vůči Pořadateli vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 2. Smlouvu je možné uzavřít prostřednictvím Webových stránek.
 3. Účastníkovi údaje uvedené v registračním formuláři Pořadatel považuje za aktuální, pravdivé a přesné.
 4. Náklady na používání komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy si hradí spotřebitel sám s tím, že tyto náklady se nijak neliší od základní sazby.
 5. V případě uzavření smlouvy online, dálkovým způsobem nebo mimo prostory Pořadatele má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu. Odstoupit lze písemně nebo zasláním e-mailu na kontaktní údaje uvedené na Webových stránkách Pořadatele. Pro dodržení 14denní lhůty je potřeba toto odstoupení před jejím uplynutím odeslat.
 6. Odstoupit v zákonné lhůtě 14 dnů nelze, pokud Pořadatel již poskytl plnění ve lhůtě pro odstoupení spotřebitele na žádost spotřebitele. V případě Akce je takovou žádostí přihlášení se na Akci s termínem konání do 14 dnů od registrace na Akci.
 7. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů, ačkoliv již bylo započato s plněním na základě jeho vlastní žádosti, je spotřebitel povinen Pořadateli uhradit poměrnou část plnění.
 8.  Uplatnění práv z vadného plnění a reklamace Akce se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, konkrétně ust. §1810 a násl., §1820 a násl. a §2099 a násl.

VII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Účastník - Spotřebitel má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) právo na mimosoudní řešení sporu z uzavřené smlouvy, nedojde-li k vyřešení sporu dohodou stran.
 2. Pro případ mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je kompetentním orgánem Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát sídlí v Praze 2, Štěpánská 15. Česká obchodní inspekce - Inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj sídlí na adrese Houškova 661/33, Plzeň (bližší informace na www.coi.cz).
 3. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se zahajuje na návrh Účastníka - Spotřebitel a náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si nese každá ze stran sporu sama.
 4. Účastník - Spotřebitel může rovněž využít pro mimosoudní řešení sporu platformu online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII.Ochrana osobních údajů

 1. Pořadatel je správcem osobních údajů a jako takový zpracovává vaše osobní údaje za účelem platby a vyřízení registrace na Akci.
 2. Partneři a lokální organizátoři vystupují jako společní správci osobních údajů.
 3. Způsob nakládání s osobními údaji upravují Zásady zpracování osobních údajů.

IX. Partneři a lokální organizátoři

Hradecký business kotel

 1. JCI East Bohemia, z.s., IČ: 04431928, Dvorská 695/91a, 50311, Hradec Králové, Svobodné Dvory

X. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo učinit jakoukoli změnu či doplnění obsahu těchto VOP, když každá změna či doplnění nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění změněných VOP. V případě nesouhlasu Účastníka se změnou obsahu těchto VOP, která zasahuje do práv a povinností ze smluvního vztahu Účastníka a Pořadatele má Účastník právo takovou změnu odmítnout a Pořadatel má povinnost Účastníka o takové změně včas poučit.
 2. Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak je rozhodným právem české právo.  Znění těchto VOP je pro smluvní strany závazné. Znění VOP je zveřejněno na www.businesskotel.cz.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2018.
JCIPROSEO MediaMěsto PlzeňDare2Zcu